Khái quát ISO/IEC 17025

Khái quát ISO/IEC 17025

I. KHÁI QUÁT ISO/IEC 17025

1. ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN phải đáp ứng.

2. Áp dụng đối với các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn (để xây dựng một hệ thống quản lý); cơ quan công nhận (để đánh giá, công nhận) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (để lựa chọn các PTN có đủ năng lực phục vụ hoạt động quản lý nhà nước).

3. Hoạt động công nhận PTN tại Việt Nam do Văn phòng Công nhận Chất lượng thực hiện (được gọi là công nhận PTN theo VILAS). Ngoài ra một số Bộ có hệ thống công nhận PTN cho lĩnh vực chuyên ngành, ví dụ: LAS-XD của Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường có hệ thống riêng để công nhận các PTN thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, Cục Đăng kiểm công nhận các PTN tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực đăng kiểm v.v...VILAS là một trong các hệ thống công nhận PTN tuân thủ các yêu cầu về công nhận và được các cơ quan công nhận các nước là thành viên Hiệp hội Công nhận PTN quốc tế (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) hoặc Hiệp hội công nhận PTN Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC) thừa nhận.

4. Các lĩnh vực công nhận PTN theo VILAS bao gồm:

- Lĩnh vực thử nghiệm cơ

- Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử

- Lĩnh vực thử nghiệm sinh học

- Lĩnh vực thử nghiệm hoá học

- Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng

- Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ

- Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường

- Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, không phù thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn.

III. LỢI ÍCH

- Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm

- Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

- Tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

- Hoà nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon