Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng.

Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn.

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa.

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo.

Điều khoản 6: Hoạch định.

Điều khoản 7: Hỗ trợ.

Điều khoản 8: Thực hiện.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện.

Điều khoản 10: Cải tiến.

Có thể tổng hợp các điều khoản của ISO 9001:2015 theo dạng mô hình cây như sau:

 

 

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon