Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp ngành xây dựng

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp ngành xây dựng

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các công trình xây dựng như hiện nay, sự đòi hỏi việc quản lý chất lượng các công trình đang trở thành vấn đề rất quan trọng và cấp thiết. Các đơn vị liên quan cần phải giải quyết các vấn đề định hướng chiến lược dựa trên sự rủi ro, nâng cao việc quản lý và kiểm soát ở tất cả các quá trình trọng yếu nhằm đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình được giám sát đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động & vệ sinh môi trường, giảm thiểu tối đa sự lãng phí.

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành là một căn cứ pháp lý rõ ràng về vấn đề này.

I. Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

1. Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan từ chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến quản lý, sử dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận.

2. Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, phải có biện pháp tự quản lý chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện, Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng; kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

6. Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại nguyên tắc 3,4, 5, chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc do mình thực hiện.

II. Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quản lý chất lượng công trình được thực hiện tổng thể qua các quy trình quản lý chất lượng của các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến khảo sát, thiết kế, thi công công trình, bảo trì và giải quyết các sự cố xây dựng công trình.

1. Phạm vi cơ bản quản lý chất lượng đối với nhà thầu thi công xây dựng

Trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng được quy định theo điều 23, Nghị định 46/2015/NĐ-CP như sau:

+ Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

+ Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

+ Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình.

+ Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

+ Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có).

+ Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

+ Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng.

2. Phạm vi cơ bản quản lý chất lượng đối với nhà thầu tư vấn giám sát

Việc áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng trong quản trị doanh nghiệp sẽ dễ dàng kiểm soát được tính hiệu quả của mọi công việc đã đề ra, cụ thể:

+ Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng;

+ Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

+ Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

- Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối  với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;

- Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

+ Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm :

- Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

- Xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này;

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

- Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

- Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

3. Phạm vi cơ bản quản lý chất lượng đối với Tư vấn quản lý dự án (Ban quản lý)

+ Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án;

+ Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ, chạy thử nghiệm thu và bàn giao công trình, đào tạo vận hành: đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;

+ Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu;

+ Kiểm tra, điều hành tiến độ và chất lượng thực hiện hợp đồng của các nhà thầu theo đúng hợp đồng đã ký;

+ Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu, các nhà tư vấn khác theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;

+ Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) phù hợp với tổng tiến độ và các mốc quan trọng đã được duyệt;

+ Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu. Xử lý khi có chậm trễ và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư;

+ Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án;

+ Xem xét, kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch chất lượng của nhà thầu;

+ Quản lý rủi ro liên quan đến dự án;

+ Lập, kiểm tra, điều hành kế hoạch và các điều kiện để tiến hành thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ;

+ Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu;

+ Thông báo cho các Chủ đầu tư về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu;

+ Kiểm tra kế hoạch, điều hành quá trình đào tạo của các nhà thầu đào tạo, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ của các nhà thầu;

QMC cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quy trình quản lý chất lượng đối với các dự án thi công công trình xây dựng nhằm đảm bảo công tác đầu tư, chủ đầu tư, các nhà quản lý dự án, thi công công trình, các nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát công trình được thực hiện áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn để giải quyết các vấn đề liên quan đến các yêu cầu về chất lượng, tiến độ thi công công trình, phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo giải quyết các vấn đề rủi ro, an toàn lao động, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan.

Chúng tôi tự hào là đơn vị uy tín cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo áp dụng hệ thống quy trình quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tình, chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ mang đến sự hài lòng tuyệt đối đến với tất cả các Quý khách hàng.

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline: 0963 676 652 hoặc 024 3640 8365 để được tư vấn nhanh nhất.

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon