Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001

1. Các yêu cầu của ISO 14001:2015

-  Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có bố cục chia thành 10 phần.

-  Các yêu cầu của ISO 14001:2015 được nêu trong 7 Điều khoản, từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Chi tiết như sau:

2. ISO 14001 và Chu trình PDCA

Cơ sở cho việc tiếp cận cơ bản một hệ thống quản lý môi trường được dựa trên khái niệm của chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA). Mô hình PDCA cung cấp một quá trình lặp đi lặp lại được tổ chức sử dụng để đạt được cải tiến liên tục. Nó có thể được áp dụng cho cả một hệ thống quản lý môi trường và từng phần riêng biệt của hệ thống. Chu trình PDCA có thể được mô tả ngắn gọn như sau:

Lập kế hoạch: Thiết lập các mục tiêu môi trường và các quá trình cần thiết để chuyển giao các kết quả phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức

Thực hiện: Thực hiện các quá trình đã hoạch định

Kiểm tra: Theo dõi và đo lường các quá trình đối chiếu với chính sách môi trường, bao gồm các cam kết, mục tiêu môi trường và chuẩn mực vận hành và báo cáo các kết quả

Hành động: Thực hiện các hành động để cải tiến liên tục

Mô hình Hệ thống Quản lý Môi trường của ISO 14001:2015 dựa trên Chu trình PDCA:

(Các bạn có thể tải tiêu chuẩn ISO 14001:2015 bản tiếng Việt tại đây)

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon